LIDAR

Light Detection And Ranging) LIDAR) הוא טכנולוגית חישה מרחוק המאפשרת מדידה מדוייקת של מרחק ע"י הקרנת המטרה באור, בד"כ לייזר. אחד השימושים המרכזיים של LIDAR הוא לצרכי בניית מודל גבהים מדויק ומפורט מאד (רזולוציה של סנטימטרים בודדים) מפלטפורמה מוטסת.

מידע המגיע מ-LIDAR הוא מפורט מאד (בד"כ מפורט מדי), ורועש. למטרות מעשיות יש צורך להפעיל עליו אלגורימים שונים כדי לסנן רעשים ולחלץ משטחים, עצמים ועוד.
תצלומי LIDAR מלווים לעיתים קרובות בתצלומי אוויר ברזולוציה גבוהה.
צוות המומחים של LMY מכיר היטב את נושא ה-LIDAR על יתרונות ומורכבויותיו, ומנוסה בשימוש ב-LIDAR לצרכי חילוץ נתוני גבהים וליישומים שונים, תוך שימוש באלגוריתמים ייעודיים מתקדמים.